TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
Thứ tư, 26/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 243

KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

Đảng viên lưu ý: - Đọc kỹ: Phụ lục 03, Phụ lục nhận diện 27 biểu hiện và Phiếu phân tích theo mẫu 05. - Viết bản tự kiểm theo mẫu 02 (nếu đồng chí nào đã làm theo mẫu trước thì đối chiếu với mẫu 02 này chỉnh sửa lại cho đúng) - Tự đánh giá vào phiếu 05. Dự kiến họp đánh giá: giữa tháng 1/2019

Tác giả: BT
Nguồn tin: Quận ủy

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87