TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

Đường 13, ấp Chân Phúc Cẩm

Điện thoại: 0837330255